Utazási szerződés

    

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Az utazási szerződés köttetett a KOCZKA TOURS Utazási Kft, (2600  Vác, Széchenyi u. 2. , adószám: 13913328-2-13, MKEH U-000805) és a megrendelést/szerződést aláíró utas (megbízó) között az alábbiak szerint:

Megrendelő neve:......................................................címe:.........................................................

telefonszáma..................................................e-mail címe:.........................................................

1.  A KOCZKA TOURS Utazási Kft által szervezett utazásokra a Ptk. 6:254. §-a, és az utazási szerződésekről szóló 213/1996 (XII.23) és 281/2008 (XI.28) Kormányrendelet, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

2.  Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy képviselője) az utat megrendelte, az „Utazási szerződést” elfogadta, aláírta és a Koczka Tours Utazási Kft-nek visszajuttatta, jelentkezését a KOCZKA TOURS Utazási Kft elfogadta, visszaigazolta, nyilvántartásba vette, illetve a díjelőleget az utas befizette. Jogi személy esetén, a KOCZKA TOURS Utazási Kft árajánlatát követő, írásos megrendelés átadásával és visszaigazolásával, az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre az utazási szerződés.

3.  Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a KOCZKA TOURS Utazási Kft által közzétett tájékoztató, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza.

5. Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik - a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Ettől a rendelkezéstől a KOCZKA TOURS Utazási Kft eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő.  A hátralék fizetési időpontja az utazás kezdete előtti 30. nap, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A fizetési határidőről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a KOCZKA TOURS Utazási Kft a megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Amennyiben a teljes összeg a 10.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.

6.  Bel- és külföldi hatósági árváltozás (az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), a fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a KOCZKA TOURS Utazási Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20. napig a részvételi díjat felemelheti arányosan a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől. Az utas a döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni.

7.  Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél, vám-, devizajogszabályokat betartani. Ezek nem ismeretéből, elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

8.  Ha az utast saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják vagy bármely okból az utat megszakítja, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is ha az utas nem jelenik meg a társas út indulásakor. Várakozási idő az utasra: 15 perc. Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és az utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor a csoportvezető az utas utazását megszakíthatja (pl. részegség, agresszív magatartás, stb.). Ebben az esetben a hazautazásról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel a KOCZKA TOURS Utazási Kft felé nem fordulhat.

9.  Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

10.  A KOCZKA TOURS Utazási Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

b) amennyiben ennek nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a KOCZKA TOURS Utazási Kft a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére ill. személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni köteles.

c) Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a KOCZKA TOURS Utazási Kft köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

11.  Ha a KOCZKA TOURS Utazási Kft elállására általa nem befolyásolható, ésszerűen el nem hárítható külső körülmény miatt került sor (pl. vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot (30 fő) nem éri el, kártérítésre  ill sérelemdíj fizetésére nem kötelezhető.

Amennyiben az utazás módosítására kerül sor, akkor a KOCZKA TOURS Utazási Kft kártalanítási felelősséggel nem tartozik.

12.  Az utasnak jogában áll az utat lemondani. A lemondást írásban kell megtennie. A részvételi díjból személyenként az alábbiak fizetendők:

  • 59 - 35 nap : 10% bánatpénz
  • 34 – 15 nappal az utazás megkezdése előtt: 40 %
  • 14 – 6 nappal az utazás megkezdése előtt: 70%
  • 5 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén: 100%

13.  Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.

14. Az utas az általa okozott kárért közvetlenül felelős a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben.

15.  A KOCZKA TOURS Utazási Kft felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő viselkedésére nem vezethető vissza (pl. maga az utas vagy egy harmadik személy viselkedésére vezethető vissza, aki a szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 10 napon belül, írásban nyújthatja be a KOCZKA TOURS Utazási Kft-nek. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért maga felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Amennyiben az utas a kárigényt késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor a KOCZKA TOURS Utazási Kft mentesül a kárigény elbírálása alól. A benyújtott panasz/kárigény megválaszolási határideje: 30 nap. Az utazási szolgáltatás közvetítőn keresztül történt igénybevétele esetén a kárigény bejelenthető a közvetítő irodánál is.

16.  A KOCZKA TOURS Utazási Kft.-nek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a részvételi díj összegének kétszereséig korlátozódik.

17.  A repülőgépen, autóbuszon, szállodában, apartmanokban hagyott tárgyakért, csomagokért a KOCZKA TOURS Utazási Kft. felelősséget nem vállal.

 Biztosítások: A fakultatív stornobiztosítás összege a részvételi díj 5%-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kaphat a KOCZKA TOURS Utazási Kft. irodájában. Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás az Utazási Irodában köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a  KOCZKA TOURS Utazási Kft. irodájában.

A KOCZKA TOURS Utazási Kft. biztosítási partnere: Európai Utazási Biztosító ZRt. (1132 Bp., Váci út 36-38.)

A  KOCZKA TOURS Utazási Kft. nyilvántartási száma: U-000805

A  KOCZKA TOURS Utazási Kft. ügyeleti telefonszáma: +36-20-236-12-89 és +36-20-361-2626

A KOCZKA TOURS Utazási Kft. a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel. (Európai Utazási Biztosító ZRT, 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel: +36 1 452 358). A vagyoni biztosíték területi hatálya a KOCZKA TOURS Utazási Kft.  által Magyarországról külföldre szervezett, valamint Magyarországról belföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: 27567-KE-02/2018, összege 7.000.000Ft, azaz hétmillió forint külföld esetében, és 500.000Ft, azaz ötszázezer forint belföld esetében., célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

18. Adatvédelmi rendelkezések

A KOCZKA TOURS Utazási Kft. tájékoztatja az utast, hogy a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződés mellékletét képező megrendelőlapon megadott adatainak kezelése jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az utassal együtt utazók adatait jogos érdek alapján kezeli. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő öt év. 
Utas felelős azért, hogy a  KOCZKA TOURS Utazási Kft.  felé továbbított adatok valósak, pontosak, és naprakészek, a vele együtt utazókat előzetesen tájékoztatta az adataik rendelkezésre bocsátásáról, a vele együtt utazók nem tiltakoznak az adatkezelés ellen.
A KOCZKA TOURS Utazási Kft. tájékoztatja az utast, hogy a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződés mellékletét képező megrendelőlapon megadott adatait továbbítja a szerződés teljesítésében közreműködő harmadik személyek részére, azaz  szállásadó, repülőjegy értékesítő társaság, autóbuszt biztosító társaság, biztosítást nyújtó társaság részére.
Az utas jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a  KOCZKA TOURS Utazási Kft. megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól, és jogorvosalati lehetőségeiről. A jelen szerződés mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatót (http://koczkatours.hu/node/186) megismerte, annak tartalmát elfogadja.

 

Az Áfa tv. 206.§-a (1) c) pontja alapján az utas nyilatkozni köteles, hogy a szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. A nyilatkozatot a Megrendelő és a „Nyilatkozat” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

Az utas ÁFA nyilatkozata: utas az az ügyfél, aki a szolgáltatást a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem ÁFA adóalanyi minőségben, ill. b) egyéb az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevében és javára veszi igénybe.

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást (megfelelő helyre kérjük az X-t tenni):

     O utasként          O  nem utasként veszem igénybe.

Jelen utazási szerződés részét képezi a programtájékoztató, a KOCZKA TOURS Utazási Kft. „Megrendelő”-je.

Az utazási szerződést átvettem, elfogadtam és a velem együtt utazókra nézve is kötelezően érvényesnek tekintem.

Dátum:   2019. ………………... hónap ………..napján                    

                                                                                             

     __________________________________                   ­­­­­­­­­­­­­__________________________________

               Út megnevezése, dátuma                                                 Utas ill. képviselője