Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett http://koczkatours.hu/ weboldalra (a továbbiakban: „Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, a Koczka Tours Utazási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2600 Vác, Széchenyi István utca 2., a továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett utakra jelentkezőket, a hivatkozott utakon résztvevőket, illetve az Adatkezelővel szerződőket („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

1. Az adatkezelő adatai 

 

Neve: Koczka Tours Utazási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2600 Vác, Széchenyi István utca 2.

Cégjegyzék száma: 13 09 112097 

Adószáma: 13913328-2-13  

E-mail címe: info@koczkatours.hu

Képviseli: Koczka Kornél ügyvezető önállóan

 

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

2.1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: TravelGATE Kft.

Székhelye: 1094 Budapest Páva utca 8.

Cégjegyzékszám: 01 09 173771

Adószám: 24369091-2-43

2.1. Az adatkezelés során igénybe vett webmail-szolgáltató adatai:

Név: MAXER Hosting Kft.

Székhelye: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 08 09 013763 

Adószám: 13670452-2-08:

 

2.2. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut a könyvelési szolgáltató.

 

2.3. Saját szervezésű utak esetén az utazók neve továbbításra kerül az autóbuszt biztosító társaság, valamint az idegenvezető részére.

 

3. Személyes adatok címzettjei

 

3.1 Saját szervezésű utak esetén az utazók neve, és a foglaláshoz kért egyéb adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek, azaz a szállásadók, a repülőjegy értékesítő társaság, a biztosítást nyújtó társaság részére.

 

3.2 Amennyiben az utazási szerződés kizárólag repülőjegy foglalására terjed ki, a foglalás során az utazók adatai továbbításra kerülnek a repülőjegy értékesítő társaság részére.

 

3.3 Utazásközvetítői szolgáltatás esetén az utazók foglaláshoz szükséges adatai továbbításra kerülnek az utazásszervező felé.

 

4. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük

 

• Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

• 472/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

 

5. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

 

5.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi. 

 

5.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 

5.3. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani. 

 

5.4. Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről. 

 

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze. 

 

5.5. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg. 

 

5.6. Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

 

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül. A Honlap látogatása során SSL tanúsítványt alkalmaz, mely arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között, így a Honlapon megadott adatokat nem tulajdoníthatják el.

 

6. Az Adatkezelő által szervezett és közvetített utazáson való részvétellel, ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

 

6.1. Az Adatkezelő saját szervezésű útjaival kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: utazási szerződés megkötése, és teljesítése, kapcsolattartás, utazásra jelentkezők nyilvántartása, utazások megszervezése, az utazáshoz kapcsolódó ügyintézés: szállás, repülőjegy foglalása, autóbusz szervezése, biztosítás megkötése stb.).

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelővel szerződő, utazást foglaló fél adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, valamint a 472/2017 (XII.28). 4 (1) d. pontjában előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).  

A szerződő fél útitársainak személyes adatait az Adatkezelő jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

Jogos érdek: mindkét fél jogos érdeke, hogy az Adatkezelő az útitársak számára is megszervezze az utazást.

Érintettek kategóriái: Az Adatkezelővel saját szervezésű útra utazási szerződést kötő ügyfelek, és útitársaik.

Kezelt adatok köre: utazók nevei, születési dátum, lakcím, főutazó (szerződő utazó) e-mail címe, telefonszáma

Repülőjegy foglalás esetén plusz adatok: útlevél, szemig. száma, kiállítási idő, lejárati idő, kiállító hatóság.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Adatkezelő ügyvezetője és munkavállalója

Adatkezelés időtartama: Az utazási szerződés megszűnését követő öt évig.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az utazók nevét továbbítja az autóbuszt biztosító társaság, valamint az idegenvezető részére az utazók nyilvántartása céljából (adatfeldolgozók) az utazás végéig.

Az Adatkezelő a szállás lefoglalása céljából továbbítja a szállásadónak mint címzettnek az általa kért személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Az Adatkezelő a repülőjegy lefoglalása céljából továbbítja a repülőjegy értékesítő társaság részére a repülőjegy lefoglalásához szükséges személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Az Adatkezelő a biztosítás nyújtás céljából továbbítja a biztosítást nyújtó társaságnak mint címzettnek a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az Adatkezelő az utazási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez harmadik személyeket vesz igénybe, akik felé az adatokat továbbítania szükséges.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás, valamint adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud utazási szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

6.2. Utazásközvetítői szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: utazásközvetítői szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelővel utazásközvetítői szolgáltatásra szerződő fél adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

A szerződő fél útitársainak neveit az Adatkezelő jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

Jogos érdek: mindkét fél jogos érdeke, hogy az Adatkezelő az útitársak számára is megszervezze az utazást.

Érintettek kategóriái: Az Adatkezelővel utazásközvetítői szolgáltatásra szerződést kötő ügyfelek, és útitársaik.

Kezelt adatok köre: utazók nevei, születési dátum, lakcím, főutazó e-mail címe, telefonszáma.

Repülőjegy foglalás esetén plusz adatok: útlevél, szemig. száma, kiállítási idő, lejárati idő, kiállító hatóság.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Adatkezelő ügyvezetője és munkavállalója

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő öt évig.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbítja az utazásszervező utazási iroda mint címzett részére, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az Érintett azzal bízza meg az Adatkezelőt, hogy utazást közvetítsen számára, és továbbítsa az adatait az utazásszervezőnek az utazási szerződés megkötése céljából.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás, valamint adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő utazásközvetítői szolgáltatását. 

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

7. Repülőjegy foglalással kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelés célja: utazási szerződés megkötése, repülőjegy foglalás teljesítése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelővel szerződő, utazást foglaló fél adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. A szerződő fél útitársainak neveit az Adatkezelő jogos érdek, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli.

Jogos érdek: mindkét fél jogos érdeke, hogy az Adatkezelő az útitársak számára is megszervezze az utazást.

Érintettek kategóriái: repülőjegy foglalásra szerződést kötő ügyfelek, és útitársaik.

Kezelt adatok köre: név, lakcím, útlevél, szemig. száma, kiállítási idő, lejárati idő, kiállító hatóság, születési dátum, e-mail cím, telefonszám.

Ki férhet hozzá? Adatkezelő ügyvezetője és munkavállalója. 

Adatkezelés időtartama: Az utazási szerződés megszűnését követő 5 évig.

Adattovábbítás: A kezelt adatok továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében résztvevő repülőjegyet értékesítő társaság felé, aki a továbbított adatokat önálló adatkezelőként kezeli.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adattovábbítás módja: elektronikus.

Az adatszolgáltatás és adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud utazási szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

 

8. Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelés célja: egyedi ajánlat elkészítése, és megküldése az ajánlatkérő részére, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását checkboxok kipipálásával az ajánlatkérés elküldésekor, illetve az Utazás adatbekérő elnevezésű dokumentum aláírásával adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 12.3. pont).

Érintettek kategóriái: honlapon keresztül, telefonon vagy személyesen ajánlatot kérő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, igényelt utazás adatai (úti cél, dátum, egyéni igények stb.)

Ki férhet hozzá? Adatkezelő ügyvezetője és munkavállalója 

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlati kötöttség végéig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség lejártával törli az adatokat. 

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud ajánlatot kérni.

Adatkezelés módja: elektronikus és papíralapú.

 

9. Egyéb szerződéseken alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. 

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható. 

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést (vállalkozási, megbízási, bérleti stb.) kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, nyilvántartási szám, cégjegyzék száma, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, bankszámlaszáma

Ki férhet hozzá? Adatkezelő ügyvezetője és munkavállalója

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év. 

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

10. Számla kiállítása

 

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: az Adatkezelő által szervezett utakon résztvevők

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, út megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Adatkezelő ügyvezetője, munkavállalója

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

11. Minőségi kifogások kezelése

 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? Adatkezelő ügyvezetője, munkavállalója

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. Adattovábbítás: Amennyiben a panasz az Adatkezelő által közvetített úttal kapcsolatos, úgy a panaszt a szolgáltatást nyújtó utazásszervezőhöz továbbítja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

12. Kapcsolatfelvétel a Facebookon/e-mailen keresztül

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 12.3. pont).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? Adatkezelő ügyvezetője, munkavállalója.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Facebookon/e-mailen keresztül. 

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

13. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. 

 

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics programot használ.

A hivatkozott program a felhasználó számítógépén cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók a felugró oldalsávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére a Google Analytics program használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. 

 

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/. 

 

Google Analytics

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül. 

 

A fenti sütik alkalmazásának célja a statisztikai adatgyűjtés, oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a Honlap egy funkcióinak használatát biztosítják. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

14. Az értintettek jogai

14.1 . Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

• a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

A jelen pontban hivatkozott kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 16. pont tartalmazza. 

 

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

 

14.2 .  Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

 

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutazóítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

 

A jelen pontban hivatkozott kérelmet a 16. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni. 

 

14.3 . Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha: 

• az adatkezelés jogellenes; 

• az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. 

 

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; ó

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A jelen pontban hivatkozott kérelmet a 16. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni. 

 

14.4 . Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A jelen pontban hivatkozott kérelmet a 16. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni. 

 

14.5 . Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A jelen pontban hivatkozott kérelmet a 16. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni. 

 

14.6 . Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

 

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 16. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

 

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli. 

 

15. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 

 

16. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni: 

 

E-mail címe: info@koczkatours.hu

Postai cím: székhelye: 2600 Vác, Széchenyi István utca 2.

 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutazóítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az ügyvezető feladata.

 

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 

17. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

 

Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. 

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. 

 

18. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a Honlap használatával, szerződés megkötésével, ajánlatkéréssel jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

 

Hatályos: 2018. július 1-től.


A VEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME - INVIA.HU FRANCHISE PARTNEREKÉNT

 

Az Invia.hu Kft, cégj. sz.: 01-09-875135 társaságnál (a továbbiakban „mi“) nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. Ebben a dokumentumban információkat találhat arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, elsősorban a vevőinkről és honlapunk felhasználóiról, arról, hogy az adatokat hozzájárulás, vagy egyéb jogalap alapján kezeljük, milyen célból használjuk fel azokat, kinek adhatjuk azokat át, és milyen jogai vannak Önnek az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

A. Milyen személyes adatokat kezelünk?
Az alábbi személyes adatokat kezeljük:
a) azonosító adatok, amelyek alatt elsősorban a teljes név, felhasználói név és jelszó, úti okmány száma, kiállítási és lejárati ideje, születési dátum és állampolgárság értendő, amennyiben a vízumot, vagy biztosítási káreseményt, mi intézzük Önnek;
b) elérhetőségi adatok, amelyek alatt olyan személyes adatok értendők, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, lakcím, és az Ön elérhetősége a közösségi oldalakon;
c) az Ön beállításai, amelyek alatt az Ön fiókjában szereplő adatok értendők, elsősorban az elmentett cím és a hírlevelek beállításai;
d) az Ön megrendeléseivel kapcsolatos adatok, amelyekbe elsősorban a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, a pénzügyi teljesítések adatai, elsősorban a számlaszám, valamint a panaszokkal kapcsolatos adatok tartoznak;
e) az Ön egészségi állapotával kapcsolatos adatok, amelyekbe a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő egészségügyi korlátozásokról szóló olyan információk tartoznak, mint pl. a fogyatékosság vagy várandósság;
f) biometrikus adatok, az Ön dinamikus biometrikus aláírása formájában;
g) az általunk ajánlott szolgáltatások értékelésével kapcsolatos adatok, ide tartoznak azok az információk, amelyeket a szálloda értékelésében tesz közzé a honlapunkon, illetve az Ön fényképei, amelyeket az értékeléshez csatol;
h) a honlap használati szokásaival kapcsolatos adatok, beleértve olyan eseteket is, amikor a mobil alkalmazáson keresztül böngészik, elsősorban az Ön által megjelenített áruk és szolgáltatások tekintetében, ide tartoznak továbbá azon hivatkozások (linkek), amelyekre rákattint, a webes felületünk böngészésének módja, a képernyő mozgatása, valamint a honlapok böngészésére használt eszközzel kapcsolatos adatok, pl. IP cím, és az abból következtethető földrajzi helyet, továbbá az eszköz azonosításával, műszaki paramétereivel kapcsolatos adatok, pl. az operációs rendszer és annak verziója, valamint a cookie fájlokból és hasonló technológiákból származó, az eszköz azonosítására alkalmas adatok;
i) az általunk küldött üzenetek olvasásakor viselkedéséről (szokásairól) szóló adatok, elsősorban az üzenetek megnyitásának időpontja, valamint az üzenet olvasására használt eszközzel kapcsolatos adatok, mint amilyen az IP cím, és az abból kikövetkeztethető földrajzi hely, az eszköz azonosítása, annak műszaki paraméterei, mint amilyen az operációs rendszer és annak verziója, a képernyő felbontása, az alkalmazott böngésző, és annak változata, valamint a cookie fájlokból és hasonló technológiákból gyűjtött adatok;
j) levezetett adatok, amelyek alatt az Ön beállításaiból, az Ön által nálunk rendelt szolgáltatások adataiból, a honlap használata és az általunk küldött üzenetek olvasása során gyűjtött adatok: itt elsősorban az Ön nemével, korával, anyagi helyzetével, vásárlási szokásaival, továbbá különböző szolgáltatásokhoz való viszonyulásával kapcsolatos adatokról van szó;
k) a call center használatával, vagy irodánk látogatásával kapcsolatos adatok, ide tartoznak elsősorban a call centerrel folytatott beszélgetésekről készült hangfelvételek, az Ön által küldött üzenetek azonosító adatai, beleértve az olyan azonosítókat, mint amilyen az IP cím, valamint az irodánk kamerarendszerével készült felvételek.

B. Miért kezeljük a személyes adatokat, és milyen jogalapon?
Tevékenységünk során a személyes adatokat különböző célokból és különböző mértékben kezeljük:
a) az Ön hozzájárulása nélkül a szerződés teljesítése alapján a mi jogos érdekünkben, vagy pedig jogi kötelezettség teljesítése alapján, vagy
b) az Ön hozzájárulása alapján.
Az, hogy milyen adatkezelést végezhetünk az Ön hozzájárulása nélkül, attól függ, milyen célra irányul az adott adatkezelés, és milyen szerepben lépünk fel az Önnel megvalósuló interakcióban–
hogy a honlapunk látogatójaként veszi-e igénybe szolgáltatásainkat, vagy regisztrál és megrendelést hoz létre. Az Ön adatait kezelhetjük, amennyiben Ön utastárs, vagy egyéb, nálunk megrendelt szolgáltatás résztvevője, amennyiben kapcsolatba lép velünk, vagy ellátogat irodánkba.

B.1 Amennyiben honlapunkra látogat
B.1.1 Cookie-k és egyéb technológiák alkalmazása
Amennyiben honlapunkra látogat, az Ön eszközére elmentünk, és azt követően leolvasunk onnan olyan kis méretű fájlokat, mint a cookie-k. A cookie egy betűket és számokat tartalmazó kis méretű fájl, amelyet az Ön böngészőjében, vagy számítógépe merevlemezén tárolunk. Bizonyos cookie-k lehetővé teszik, hogy folyamatában követhessük az Ön tevékenységét a honlapunk böngészése során attól a pillanattól fogva, hogy megnyitja a böngésző ablakát, addig a pillanatig, hogy azt becsukja. A böngésző bezárásával ezek a cookie-k törlődnek. Más cookie-k ott maradnak az eszközön beállított ideig, és minden alkalommal aktiválódnak, amikor felkeresi azt a honlapot, amely a konkrét cookie-t létrehozta. Továbbá (web beacons-ként is ismert) webjelzőket (pixel tag-eket) is használunk: ezek kis méretű képek, amelyek hasonló funkciót látnak el, mint a cookiek.
Az olyan cookie-k használatakor, amely az Ön számítógépe merevlemezén kerülnek elmentésre, a webjelzők a weboldalak elválaszthatatlan részét képezik. Mindezen technológiát az egyszerűség kedvéért a jelen dokumentumban cookie-ként fogjuk említeni a továbbiakban. A cookie-kat nemcsak elmentjük az Ön eszközén, hanem onnan le is töltünk olyan cookie-kat, amelyeket az eszközén a mi honlapunk mentett el. A jelen dokumentumban a továbbiakban az egyszerűség kedvéért csupán mentésről fogunk beszélni.
Bizonyos cookie-kat az Ön eszközére közvetlenül a mi honlapunk ment el. Az ilyen cookie-k abban nyújtanak nekünk segítséget, hogy:
? azonosítsuk Önt, amikor a honlapunk egyes oldalai között mozog, vagy ismételt látogatás során, például azért, hogy megjegyezhessük a konkrét eszközről történt bejelentkezését, és ne kelljen ismételten kérnünk az e-mail címét és jelszavát, vagy hogy elmentsük azt, hogy a honlapunk melyik változatát jelenítsük meg Önnek, amikor a honlap az adott pillanatban többféle változatot is felkínál;
? megjegyezzük, hogy ehhez Ön hozzájárulását adta a jelen dokumentum alapján, vagy esetleg pl. felajánlotta részvételét bizonyos kutatásban;
? biztonságot nyújtanak, például, hogy felkutassuk, hogy valaki nem élt-e vissza a honlapunkhoz szükséges belépési adataival, és nem jár-e el az Ön nevében;
? nyilvántartsuk, vizsgáljuk, és elhárítsuk az esetleges hibákat, és honlapunk nem működő részeit.
? kövessük a honlapunk, és az azon belüli egyes oldalak látogatottságát, statisztikákat és összegzéseket készítsünk, valamint mérjük reklámaink hatékonyságát;
? a honlapunk különböző változatait megjelenítsük, amikor új funkciókat tesztelünk;
Az ilyen cookie-k és egyéb fájlok a honlapunk működéséhez elengedhetetlenek. Amennyiben böngészőjében letiltja a cookie-kat, a honlapunk nem biztos, hogy helyesen fog működni, és nem biztos, hogy az összes elérhető terméket és szolgáltatást meg tudjuk jeleníteni Önnek.
Ezen felül az Ön eszközére:
? cookie-t mentünk el a honlapunkról, amely cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy:
o igényeinek megfelelően személyre szabjuk honlapunk tartalmát, például olyan - előnyben részesített - termékeket jelenítsünk meg, amelyeket korábban már megtekintett, valamint további, személyre szabott ajánlatokat jelenítsünk meg
Önnek;
? lehetővé tesszük, hogy harmadik felek is cookie-t mentsenek el, akik azokat az alábbi célból használhatják fel:
o hogy adatokat gyűjtsenek a mi honlapunk és egyéb honlapok használatával kapcsolatos szokásairól;
o hogy személyre szabott ajánlatokat, és célzott hirdetést jelenítsenek meg a reklám- és közösségi oldalakon, valamint a honlapunktól eltérő más honlapokon;
o az olyan közösségi oldalakkal való összekötés céljából, mint amilyen a Facebook, beleértve az automatikus bejelentkezést, az olyan funkciók biztosítását, mint amilyen a „Tetszik” gomb, vagy a létrehozott megrendeléssel kapcsolatos bejegyzések Messenger szolgáltatással való elküldését, személyre szabott ajánlatok és célzott reklámok megjelenítését ezen közösségi oldalakon, és a mi honlapunktól eltérő más honlapokon.
A személyre szabott ajánlatoknak és célzott hirdetéseknek a reklámhálózatokon, közösségi oldalakon és a mi honlapunktól eltérő más honlapokon való megjelenítése céljából a reklámhálózatoknak és közösségi oldalaknak is adatokat szolgáltatunk a mi honlapunk és egyéb honlapok használatával kapcsolatos szokásairól. Az ilyen partnereknek viszont nem adjuk át az Ön azonosító adatait. Azon közösségi oldalak és reklámhálózatok listáját, melyek, részére a felhasználói élmény javítása érdekében adatot szolgáltatunk, megtalálja a „Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítja azokat?” részben;
Amennyiben a harmadik felek cookie-k használatát, és az Ön adatainak reklámhálózatoknak és közösségi oldalaknak való átadását nem tiltja le az Adatvédelmi beállítások részben, és a
figyelmeztetésünket követően bárhova kattint a mi honlapunkon (a figyelmeztetést tartalmazó ablakon kívül), vagy a figyelmeztetés részét képező „Megértettem” gombra kattint, ezt úgy fogjuk tekinteni, hogy ezen cookie-k használatához, és az Ön adatainak reklámhálózatoknak és közösségi oldalaknak való átadásához hozzájárul. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az ezzel kapcsolatos funkció kikapcsolásával az Adatvédelmi beállítások részben.

B.1.2 A honlap látogatóival kapcsolatos személyes adatok felhasználása
Amennyiben meglátogatja az Invia.hu honlapot, a honlap használatával kapcsolatos adatokat jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) az alábbi célból kezeljük:
? hogy olyan információkat gyűjtsünk, melyek alapján a jövőben fejleszteni tudjuk a honlapot az Ön érdekében; jogos érdekünk ez esetben, hogy az Önöknek nyújtott szolgáltatásainkon javítsunk;
? hogy statisztikákat és összegzéseket készítsünk, kövessük a honlapunk, és azon belüli egyes oldalak látogatottságát, és mérjük reklámaink hatékonyságát; jogos érdekünk ez esetben, hogy mérjük a honlapunk, és a reklámra fordított költségek hatékonyságát; ezen célból az Ön honlap használatával kapcsolatos szokásaiból további levezetett adatokat gyűjthetünk, és felhasználhatjuk azokat erre a célra;
? hogy új funkciókat és alkalmazásokat teszteljünk üzembe helyezésük előtt, elsősorban azért, hogy megelőzzük az ezen újdonságok működőképességével kapcsolatos esetleges problémákat, amelyek ronthatnák a nálunk való megrendelés élményét; jogos érdekünk ez esetben, hogy az Önöknek nyújtott szolgáltatásaink akadálytalanul működjenek;
? megelőzzük a honlapunk elleni támadásokat, működőképességének, és az Ön adatai biztonságának veszélyeztetését; jogos érdekünk ez esetben, hogy az Önöknek nyújtott szolgáltatásaink akadálytalanul működjenek és adatai biztonságát megőrizzük.
A honlap használatának szokásairól nem csak cookie-k segítségével gyűjtünk adatokat. Ezeket kiegészítjük az alábbi adatokkal is:
? az Ön eszközének IP címe (az Ön eszközének olyan címe, amely segítségével más eszközökkel kommunikál az internet hálózaton);
? az Ön eszközének operációs rendszere, annak aktuális verziója és nyelvi beállításai;
? az Ön eszközén használt böngésző, annak aktuális verziója és nyelvi beállításai;
? azon weboldal címe (URL címe), amelyről a honlapunkra érkezett.
Ezen célból a személyes adatokat legfeljebb 38 hónapig használjuk. Amennyiben szeretne, adatai ilyetén kezelésével szemben kifogást emelhet.
A honlap használatával kapcsolatos adatait jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) kezeljük, mégpedig azért, hogy személyre szabott ajánlatokat, és célzott hirdetéseket hozzunk létre, amelyeket megjelenítünk Önnek a honlapon. Ez esetben jogos érdekünk a teljes mértékben személyre szabott és hatékony ajánlat létrehozása az Ön részére. Ezen célt szolgáló nevezett adatokat egy analízissel is gazdagítjuk, és származtatott adatokat gyűjtünk azokból. Ezen adatok alapján felhasználóinkat különböző csoportokba soroljuk, ahol minden csoport megkapja saját, személyre szabott ajánlatait. Amennyiben ezt követően oldalunkon megrendelést ad le, ezen célokra ezen felül az Ön rendeléseivel kapcsolatos adatokat is fel fogjuk használni. Amennyiben tehát honlapunkon megtekintett egy utazásra vonatkozó ajánlatot, ez az utazás a legközelebbi látogatása során megjelenhet Önnek honlapunk első oldalán. Annak alapján, milyen utazást tekintett meg, arra is következtethetünk, milyen vásárlói csoportba
tartozik, és eszerint a honlapon további, olyan szolgáltatásokat ajánlhatunk Önnek, amelyek következtetésünk szerint érdekelhetik Önt.
Ezen célból a személyes adatokat 2 évig használjuk. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az Adatvédelmi beállítások részben.

B.2 Amennyiben regisztrál nálunk
Ahhoz, hogy regisztrálhasson, meg kell látogatnia honlapunkat, ezért az „Amennyiben meglátogatja honlapunkat” részben leírt adatkezelések Önt is érintik. Amennyiben regisztrál nálunk, ezen felül a következő adatok kezelése is érinti Önt:

B.2.1 Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés
Ha egy saját fiókot hoz létre az Invia.hu honlapján, az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, az Ön beállításait és megrendeléseivel kapcsolatos adatait (amennyiben később valamilyen szolgáltatást rendel nálunk) az Önnel kötött szerződés alapján fogjuk kezelni (az Ön hozzájárulása nélkül), hogy kezelni tudjuk az Ön felhasználói fiókját. Az általunk történő adatkezelés alapját az Ön fiókjának létrehozásával keletkező szerződés képezi.
Ezen célból a személyes adatokat addig használjuk, amíg a fiókja létezik, fiókját azonban bármikor megszüntetheti az Adatvédelmi beállítások részben.

B.2.2 Jogos érdek alapján történő adatkezelés
Ha egy saját fiókot hoz létre az Invia.hu honlapján, az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, az Ön beállításait és megrendeléseivel kapcsolatos adatait (amennyiben később valamilyen szolgáltatást rendel nálunk), valamint a honlap használata és az általunk küldött üzenetek olvasása során szerzett adatait a jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) is kezeljük, mégpedig az alábbi célból:
? hogy olyan információkat gyűjtsünk, melyek alapján a jövőben javítani tudjuk a szolgáltatásainkat az Ön érdekében; elsősorban a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségének kutatása tekintetében; jogos érdekünk ez esetben, hogy az Önöknek nyújtott szolgáltatásainkon javítsunk;
? hogy személyre szabott ajánlatokat, és célzott reklámhirdetéseket nyújtsunk, amelyeket e-mail útján, szöveges üzenet formájában, közösségi oldalak segítségével, telefonon, vagy más elektronikus eszköz használatával tudunk elküldeni, de elküldhetjük azokat postai úton is, vagy megjeleníthetjük a mi honlapunkon; ezen ajánlatok érinthetik úgy a termékeinket és szolgáltatásainkat, ahogy a harmadik felek termékeit és szolgáltatásait is; jogos érdekünk ez esetben a termékeink és szolgáltatásaink hatékony hirdetése.
Ahhoz, hogy a személyre szabott ajánlatokat elkészíthessük, a fenti adatokat elemezzük, és azokból további származtatott adatot szerzünk, amely adatokat ezen célra felhasználjuk. Ilyen módon ugyancsak felhasználhatjuk a honlapon tanúsított szokásairól szóló adatokat is, amelyeket azt megelőzően szereztünk, hogy Ön regisztrált volna (ha az Adatvédelmi beállítások részben nem kapcsolta ki a honlap személyre szabását), így adatokat gyűjthetünk az Ön honlap használatával kapcsolatos szokásairól akkor is, ha nem jelentkezik be (pl. ha csak a cookie-k segítségével azonosítjuk Önt). Ezen adatok alapján
felhasználóinkat különböző csoportokba soroljuk, ahol minden csoport megkapja a saját, személyre szabott ajánlatait.
Ha tehát honlapunkon megtekinti az utazásra vonatkozó ajánlatot, vagy rákattint az általunk az Ön címére küldött e-mailben található ilyen ajánlatra, ezt az utazást a legközelebbi látogatása során megjeleníthetjük a honlapunk első oldalán, vagy elküldhetjük e-mailben ezen utazás ajánlatát. Annak alapján, milyen utazást tekintett meg, arra is következtethetünk, milyen vásárlói csoportba tartozik, és eszerint a honlapon, vagy e-mail útján további olyan szolgáltatásokat ajánlhatunk Önnek, amelyek következtetésünk szerint érdekelhetik Önt.
Ezért, hogy személyre szabott ajánlatokat és célzott reklámokat hozzunk létre, amelyeket megjelenítünk Önnek a honlapon, amint az az „Amennyiben meglátogatja honlapunkat” részben leírásra került, a megrendeléseivel kapcsolatos adatait is felhasználjuk (ha megrendeli szolgáltatásainkat).
Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az Adatvédelmi beállítások részben. A jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) felhasználjuk az Ön beállításait az új funkciók és applikációk tesztelése céljából, amint az leírásra került az „Amennyiben meglátogatja honlapunkat” részben.
Ezen célból a személyes adatokat addig használjuk, amíg a fiókja létezik. Adatai ilyetén felhasználásával szemben panasszal élhet.

B.2.3 Hozzájárulás alapján történő adatkezelés
Ha az Invia.hu honlapon a fiókja segítségével értékelést ad egy szállodáról, az Ön azonosító adatait és az általunk kínált szolgáltatások Ön által történő értékelésével összefüggő adatokat, az esetlegesen csatolt fényképekkel együtt, hozzájárulása alapján kezeljük, mégpedig abból a célból, hogy megosszuk az Ön elégedettségével kapcsolatos információkat az általunk felajánlott szolgáltatások kapcsán a honlapunk többi látogatójával. Ezen célból felhasználjuk az Ön személyes adatait mindaddig, amíg vissza nem vonja adatai e célból történő felhasználására vonatkozó hozzájárulását.

B.3 Ha megrendelést hoz létre oldalunkon
Amennyiben megrendelést (vagy ajánlatot) hoz létre honlapunkon, Önre az „Amennyiben meglátogatja honlapunkat” részben leírt adatkezelés fog vonatkozni. Megrendelés létrehozás esetén, , ezen felül a következő adatkezelést is végezzük:

B.3.1 Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés
Amennyiben nálunk természetes személyként megrendelést hoz létre, személyes adatait - az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint megrendeléseivel kapcsolatos adatait - a megrendelés teljesítése céljából kezeljük. Amennyiben rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal, ezen célra felhasználhatjuk az Ön beállításait is.
Ha nálunk, mint jogi személy képviselőjeként vásárol, ugyanazon adatokat ugyanolyan célból fogjuk felhasználni azon jogos érdekünk alapján, hogy az általunk képviselt személy részére a kért szerződést megkössük és teljesítsük.
Az a tény, hogy ezen adatokat az Ön megrendelésének teljesítése céljából felhasználjuk, azt jelenti, hogy elsősorban arra használjuk fel:
? hogy befejezhesse a honlapon létrehozott megrendelését, például azért, hogy a kidolgozás alatt álló megrendelés adatai ne törlődjenek;
? hogy kommunikálhassunk Önnel a megrendelés ügyében, például elküldhessük Önnek az utazáshoz tartozó árajánlatokat, dokumentumokat (utazási szerződés, biztosítási szerződés, megrendeléshez tartozó Általános szerződési feltételek) és visszaigazolást
? a termék ellenértékének kifizetése céljából; ebben a vonatkozásban továbbíthatjuk az Ön adatait a fizetési rendszereket működtető partnereink felé is, ahogy az leírásra került a „Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat??” részben;
? a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban, az ahhoz tartozó biztosítással és reklamációival kapcsolatban továbbíthatjuk az Ön adatait a szolgáltatást nyújtó felekhez is, ahogy az leírásra került a „Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat?” részben;
? az Ön további olyan, esetleges követeléseivel kapcsolatban, amelyekkel felkeres bennünket, pl. a call center segítségével, ahogy az az „Amennyiben különböző csatornákon keresztül kommunikál velünk” részben leírásra került.
Ezen célból a személyes adatokat a megrendelés, esetleg az azzal kapcsolatos szerződéses követelés (pl. reklamáció) teljesítéséhez szükséges ideig használjuk fel.

B.3.2 Jogos érdek alapján történő adatkezelés
Amennyiben kötelező érvényű megrendelést hoz létre, az Ön azonosító és elérhetőségi adatait és megrendeléseivel kapcsolatos adatait tároljuk azon jogos érdekünk alapján (az Ön hozzájárulása
nélkül), hogy törvényes jogosultságainkat biztosítsuk, valamint a belső nyilvántartásunk és esetleges ellenőrzések céljából. Jogos érdekünk ez esetben a törvényes jogosultságok biztosítása,
és szolgáltatásaink megfelelő módon történő nyújtásának ellenőrzése. Ebben az összefüggésben a törvényes jogosultságaink védelme szempontjából kezelnünk kell az Ön biometrikus adatait,
amennyiben szerződést ír alá velünk aláíró tábla (sign pad) segítségével az irodánkban.
Megrendelés létrehozása esetén továbbá kezeljük jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, az Ön beállításait (amennyiben rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal) és az Ön megrendeléseivel kapcsolatos adatokat abból a célból:
? hogy olyan információkat gyűjtsünk, melyek alapján a jövőben javítani tudjuk a szolgáltatásainkat az Ön érdekében; elsősorban a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségének kutatása tekintetében; jogos érdekünk ez esetben, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatásainkon javítsunk;
? hogy személyre szabott ajánlatokat, és célzott reklámhirdetéseket nyújtsunk, amelyeket e-mail útján, szöveges üzenet formájában, közösségi oldalak segítségével, telefonon, vagy más, elektronikus eszköz használatával tudunk elküldeni, de elküldhetjük azokat postai úton is; jogos érdekünk ez esetben a szolgáltatásaink hatékony hirdetése. Ahhoz, hogy a személyre szabott ajánlatokat elkészíthessük, a fenti adatokat (tehát az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint az Ön megrendeléseivel kapcsolatos adatokat) elemezzük, és azokból további származtatott adatot szerzünk, amely adatokat ezen célra felhasználunk. Ezen adatok alapján felhasználóinkat különböző csoportokba soroljuk, ahol minden csoport megkapja a saját, személyre szabott ajánlatait. Ha nem regisztrál nálunk, az olyan ajánlatok létrehozásához, amelyekkel felkeressük Önt, nem fogjuk a honlap használatával kapcsolatos adatait felhasználni.
Ha tehát utazást rendelt nálunk, megszólíthatjuk Önt egy komplex utasbiztosításra vonatkozó célzott ajánlattal. Az Ön megrendeléséből következtethetünk arra is, hogy milyen vásárlói
csoportba tartozik, és eszerint olyan ajánlatot küldhetünk Önnek, amely érdekelheti Önt. Amennyiben nem rendelkezik nálunk felhasználói fiókkal, az ajánlatokat nem fogjuk személyre szabni annak alapján, hogy milyen terméket tekintett meg korábban a honlapunkon, és annak alapján sem, hogy az elküldött ajánlatokon belül melyik linkeket nyitotta meg.
A törvényes jogosultságaink védelme, valamint belső nyilvántartásunk és ellenőrzések céljából az adatokat az elévülési időn belül (3 év) kezeljük, majd annak lejárta után egy évig, az elévülési idő végén érvényesített igényekre való tekintettel. Bírósági, hatósági, vagy egyéb eljárás elindítása esetén a személyes adatokat a szükséges terjedelemben kezeljük az esetleges eljárások időtartama alatt, és azután, az eljárás befejezése után az elévülési idő fennmaradó időszakában.
A további említett célokból a személyes adatokat a rendelés teljesítésétől számított 3 évig használjuk.
A fentiekben rögzített, jogos érdekünk alapján megvalósuló adatkezeléssel szemben panasszal élhet.

B.3.3 Törvényi kötelezettségek alapján történő adatkezelés
Nekünk is eleget kell tennünk bizonyos, törvényben meghatározott kötelezettségeknek. Amennyiben az Ön személyes adatait kifejezetten ezen oknál fogva kezeljük, abban az eseteben nem kell az adatkezeléshez az Ön hozzájárulását kérnünk. Ezen jogalapon kezeljük az Ön azonosító és elérhetőségi-, valamint a megrendeléseivel kapcsolatos adatait, mégpedig elsősorban az alábbi törvények betartása okán:
? 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
? 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
? 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról,
? 2000. évi C. törvény a számvitelről.
Ezen célból a személyes adatokat 10 évig használjuk.

B.3.4 Hozzájárulás alapján történő adatkezelés
Amennyiben a szolgáltatás megrendelése során hozzájárulását adja, a megrendelés teljesítése céljából kezelhetjük továbbá:
? az Ön egészségügyi állapotával kapcsolatos adatokat, hogy nyilvántarthassuk egészségügyi korlátozásait az utazás során és biztosíthassuk, hogy ezen korlátozásokat a szolgáltatások nyújtása során tekintetbe vegyék; az ezzel kapcsolatos hozzájárulását kifejezetten meg kell adnia;
? az Ön útiokmányának adatait (számát, kiállítási és lejárati idejét) azért, hogy vízumot biztosítsunk olyan esetekben, amikor az az ország, amelybe vízumot szeretne igényelni megköveteli a vízum iránti kérelem részeként a úti okmány azonosítószámát is; az ilyen esetekben nem tudunk vízumot biztosítani, amíg nem járul hozzá az útiokmány adatainak kezeléséhez;
Ezen adatokat a rendelés teljesítéséhez, esetleg a szerződéses követelés - például reklamáció - intézéséhez szükséges ideig kezeljük, vagy pedig az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Bizonyos esetekben az Ön adatait megőrizhetjük a hozzájárulásának visszavonását követően is, mégpedig akkor, ha ez a törvényes jogosultságaink védelme szempontjából szükséges. Ez esetben ezeket az adatokat a „Jogos érdek alapján történő adatkezelés” részben leírt ideig fogjuk tárolni.

B.4 Ha biztosítást rendel nálunk
Ha biztosítást rendel nálunk, megrendelése teljesítése céljából adatkezelőként kezelni fogjuk az Ön azonosító adatait és megrendelésének adatait. Adatkezelőként a biztosító számára bekérhetjük az Ön nevét, születési dátumát, lakcímét. Ezen adatokat továbbítjuk a biztosítónak, ahogy az leírásra került a „Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat?” részben;

B.5 Amennyiben Ön útitárs, vagy más, nálunk rendelt szolgáltatásban érintett fél Amennyiben Ön útitárs, vagy más, nálunk rendelt szolgáltatásban érintett fél, kezeljük az Ön azonosító és elérhetőségi adatait:
? a jogos érdekünk alapján, hogy vevőnk megrendelését teljesítsük. A megrendelés megvalósítása (intézése) is jogos érdekünk;
? a jogos érdekünk alapján, hogy olyan információkhoz jussunk, melyek alapján a jövőben javíthatunk szolgáltatásaink minőségén, vagy olyan információkhoz, amelyek alapján statisztikákat és összegzéseket készíthetünk; jogos érdekünk ez esetben, hogy a vásárlóinknak nyújtott szolgáltatásainkon javítsunk;
? Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti törvényi kötelezettségek teljesítése céljából;
? jogos érdekünk alapján, a törvényes jogosultságaink védelme, valamint belső nyilvántartásunk és ellenőrzések céljából; jogos érdekünk ez esetben a törvényes jogosultságok védelme, és szolgáltatásaink megfelelő módon történő nyújtásának ellenőrzése.
? az Ön hozzájárulásával, amennyiben a megrendelés teljesítése céljából szükségesek az útiokmány adatai, vagy az Ön egészségügyi állapotával kapcsolatos adat kezelése; az ilyen hozzájárulást megadhatja az Ön képviseletében egy olyan személy is, aki megrendelést hoz létre nálunk;
A vevőinkkel kapcsolatos szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése céljából a személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig használjuk. Ezen időszak eltelte után az adatokat tovább őrizzük jogos érdekünk alapján, a törvényes jogosultságok védelme, valamint a belső nyilvántartásunk és ellenőrzések céljából az elévülési időn belül (5 évig) és annak lejárta után egy évig, az elévülési idő végén érvényesített igényekre való tekintettel. Bírósági, hatósági, vagy egyéb eljárás elindítása esetén a személyes adatokat a szükséges terjedelemben kezeljük az ilyen eljárások időtartama alatt, majd azután, az eljárás befejezése után az elévülési idő fennmaradó időszakában. Jogos érdekünk ez esetben a törvényes jogosultságok védelme, és szolgáltatásaink megfelelő módon történő nyújtásának ellenőrzése. A törvényi kötelezettségek teljesítése céljából a személyes adatokat 10 évig használjuk.
A jogos érdek alapján történő ilyen adatkezeléssel szemben panasszal élhet.

B.6 Amennyiben különböző csatornákon keresztül kommunikál velünk
Amennyiben különböző csatornákon keresztül kommunikál velünk, elsősorban call center, e-mail, chat-es eszközök és közösségi oldalak segítségével, az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a megvalósult kommunikáció rögzített anyagát - a beszélgetések felvételeit is beleértve - jogos érdekünk alapján (tehát az Ön hozzájárulása nélkül) fogjuk kezelni az alábbi célból:
? kéréseinek teljesítése; ha megrendelést hozott létre és az Ön kérése a megrendeléshez kapcsolódik, az ilyen adatkezelést az Önnel kötött szerződés alapján jogszerűen végezzük;
? kéréseinek nyilvántartása, hogy azokat ellenőrizni tudjuk, hogy azoknak megfelelő módon és időben eleget tegyünk;
? annak igazolása, hogy kérését átvettük és rögzítettük, például ha ilyen módon rendel nálunk valamit, vagy reklamációs igényét érvényesíti;
? elemzések céljából, és szolgáltatásaink minőségének javítása céljából.
Ezen célból a személyes adatokat az általunk közvetített szolgáltatások befejezésétől számítva 1 évig tároljuk. A jogos érdekünk alapján történt adatkezeléssel szemben panasszal élhet.

B.7 Ha feliratkozik hírlevelünkre
Ha feliratkozik hírlevelünkre, az ajánlataink küldése céljából történő adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása alapján kezeljük elérhetőségi adatait beállításait. Ezen célból felhasználjuk az Ön személyes adatait mindaddig, amíg vissza nem vonja az ilyen adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, tehát amíg le nem iratkozik a hírlevél küldéséről.

B.8 Amennyiben meglátogatja irodánkat
Amennyiben meglátogatja irodánkat, a kamerarendszerrel készült felvételek is kezelésre kerülnek, amelyen Ön is szerepelhet, mégpedig azon jogos érdekünk alapján (az Ön hozzájárulása nélkül), hogy megvédjük az iroda és az Ön, valamint az üzletben és környéken tartózkodó személyek tulajdonát.
Ezen célból a személyes adatokat legfeljebb 1 hónapig tároljuk. Az ilyen adatkezeléssel szemben panasszal élhet.

C. Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat??
A „Miért, és milyen jogosítványok alapján kezeljük személyes adatait?” részben leírt esetekben adatkezelőként mi kezeljük az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fentiekben kijelölt célokat, amelyek érdekében az Ön személyes adatait gyűjtjük, meghatározzuk az azok kezeléséhez szükséges eszközöket, és felelősséget vállalunk a vállalt feladat megfelelő
teljesítéséért.
Az Ön személyes adatait további résztvevőknek is átadhatjuk, akik adatkezelőként szerepelnek, mégpedig:
? az Ön megrendelésének teljesítése során az olyan partnereinknek, akik a teljesítésben részt vesznek, ahogy az az „Amennyiben valamit rendel nálunk” részben leírásra került, konkrétan
o a fizetés, elsősorban kártyás fizetés biztosítása céljából a fizetési rendszereket működtető partnereknek, különösen az alábbi társaságoknak K&H Bank Zrt.,1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;
o utazásszervező partnerirodáinknak, és további harmadik feleknek, amelyek kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak az Ön utazásához, amennyiben az szükséges az Ön megrendelésének intézése céljából (amikor nem a harmadik fél adatfeldolgozójaként lépünk fel), vagy amikor közvetített szolgáltatásainkkal kapcsolatban panasszal él, és a reklamáció intézéséhez az utazásszervező iroda, vagy egy harmadik fél együttműködése szükséges;
o olyan partnereknek, akik biztosítják számunkra a repülőjegyek foglalását a nemzetközi helyfoglalási rendszereken keresztül, különösen az alábbi társaságoknak OTP Travel Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 21., cg. 01-09-060469, Amadeus Magyarország, 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., cg. 01-09- 267642, Wizz Air Hungary Ltd., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V, cg. 01- 09-964332, Ryanair DAC, reg. szám: 104547, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swods, Co. Dublin, Írország.
o biztosító társaságoknak, amennyiben nálunk rendel biztosítást, konkrétan az alábbi biztosítóknak: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., reg. szám: 0415591055, Avenue Louise 166, 1050 Brussels, Belgium és AEGON Magyarország Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1., cg.01-10-041365.
? az Ön hozzájárulása alapján reklám- és közösségi oldalaknak, amint az a „Cookie-k és egyéb technológiák alkalmazása” részben leírásra került, az adatok átadása reklám- és közösségi oldalaknak, konkrétan:
o Google Ireland Limited (regisztrációs szám: 368047), székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; ezen társaságra vonatkozó adatvédelmi feltételek a következő oldalon találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads
o Facebook Ireland Limited, székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország; ezen társaságra vonatkozó adatvédelmi feltételek a következő oldalon találhatók: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
o Criteo GmbH, székhely: Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Németország; ezen társaságra vonatkozó adatvédelmi feltételek a következő oldalon találhatók:
https://www.criteo.com/privacy/
o RTB House S.A., székhely: ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa; Lengyelország ezen társaságra vonatkozó adatvédelmi feltételek a következő oldalon találhatók: https://www.rtbhouse.com/privacy/
A személyes adatok feldolgozáshoz ugyancsak igénybe vesszük a további adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat, akik a személyes adatokat kizárólag a mi utasításaink szerint dolgozzák fel, a „Miért kezeljük a személyes adatokat, és mi jogosít bennünket arra?” részben rögzítetteknek megfelelő célokból. Az ilyen adatfeldolgozók:
a) a partnerirodáinkat működtető franchise partnereink;
b) a felhőszolgáltatásokat, technológiát és támogatást biztosító társaságok, mint pl. a Microsoft és a Google;
c) olyan marketingeszközök üzemeltetői, mint amilyen a Google a Google Analytics és HotJar szolgáltatásainak keretein belül, amelyek segítséget nyújtanak a honlap optimalizálásában, és tartalmának az Ön igényeinek megfelelően történő személyre szabásában;
d) telefonbeszélgetések felügyeletére és rögzítésére eszközöket biztosító társaságok, mint pl. a Daktela s.r.o., 13000 Praha 3, Pod Krejcárkem 975, reg.szám: 27232263, Csehország, MyForce CZ s.r.o., 10800 Praha 10, Počernická 272/96, reg. sz.: 26142520, Csehország, 12/15 Phonexia s.r.o., 612 00 Královo Pole, Chaloupkova 3002/1a, reg.szám: 27680258, Csehország, T-mobile Czech Republic a.s., 148 00 Praha 4, Chodov, Tomíčkova 2144/1, reg. szám: 64949681, Csehország, LinuxBox.cz, s.r.o., 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, reg. szám: 25862782, Csehország,
e) SMS-kommunikációs, és chat-es eszközöket biztosító társaságok, mint amilyen a AXIMA SMS SERVICES s.r.o., Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno, reg. szám: 06563465,
Csehország, Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt 55., cg. 01-10-041928, LiveCall Software sp. z.o.o., ul. ALZACKA 16/2, 03972 WARSZAWA reg. szám: 0000597585,
Lengyelország abban az esetben, ha a személyes adatokat az Önnel történő kommunikáció közvetítése céljából dolgozzák fel;
f) számviteli szolgáltatásokat nyújtó társaságok, elsősorban az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., 1138 Budapest, Faludi u. 3., cg. 01-10-045727.
Bizonyos esetekben adatfeldolgozóként is feldolgozzuk az Ön személyes adatait, mégpedig akkor, ha:
a) szerződést kötünk Önnel egy utazásszervező iroda képviseletében, vagy reklamáció ügyintézésében működünk közre egy utazásszervező iroda képviseletében;
b) szerződést kötünk Önnel egy olyan harmadik fél képviseletében, amely kiegészítő szolgáltatásokat nyújt az Ön utazásához, mint például a reptéren való parkolás, vagy reklamáció ügyintézésében működünk közre ilyen harmadik fél képviseletében;
c) INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., reg. szám: 0415591055, Avenue Louise 166, 1050 Brussels, Belgium és AEGON Magyarország Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1., cg.01-10- 041365 biztosító számára az Ön nevét, születési dátumát, lakcímét gyűjtjük be;
d) Ön egy biztosítási eseményt intéz nálunk egy szerződéses biztosítás alapján.

D. Milyen forrásból szerezzük meg a személyes adatokat?
Az esetek többségében olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket a szolgáltatások megrendelése, a fiók létrehozása és használata, vagy a velünk való kapcsolattartás (például call center keretein belül) során ad meg számunkra. Személyes adatokat Önnel kapcsolatban a honlapunk használatával kapcsolatos szokásainak megfigyelésével, a call centerrel folytatott beszélgetései felvételével, és irodáink kamerafelvételével is gyűjtünk. Ön személyes adatait megszerezhetjük harmadik személytől is, például akkor, ha valaki az Ön részére rendel utazást nálunk.
Amennyiben valamit rendel nálunk, a megkötött szerződés (pl. utazási szerződés) teljesítésével olyan kiegészítő adatokat is megszerezhetünk az Ön megrendeléseiről a bankoktól, a fizetési rendszereket működtető, vagy részletfizetéseket biztosító partnerektől, mint amilyen az Ön számlaszáma, vagy az utalás végrehajtásának sikeressége.

E. EU-n kívülre történő átadás
A személyes adatoknak a „Ki kezeli az Ön személyes adatait, és kinek továbbítjuk azokat?” részben felsorolt adatfeldolgozóinknak történő továbbítása keretében az Ön adatait olyan, Európai Gazdasági Térségen kívüli, harmadik országokba is átadhatjuk, amelyek ugyancsak biztosítják a személyes adatok védelmének megfelelő szintjét.

F. Mik az Ön jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?
Ugyanúgy, ahogy az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogaink rögzítésre kerültek, Önt is megilletik bizonyos jogok a személyi adatainak kezelésével kapcsolatban. Ezen jogok közé tartozik:
A hozzáférés joga
Egyszerűbben szólva, jogában áll tudni, milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, mennyi ideig, honnan gyűjtjük az Ön személyes adatait, kinek adjuk azokat át, ki az, aki azokat rajtunk kívül kezeli/feldolgozza, és az Ön személyes adatai kezelésével összefüggésben milyen további jogok illetik meg. Mindezt megtudhatja a jelen „A vevők személyes adatainak védelme” című dokumentumból. Amennyiben nem biztos abban, milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban, igazolást kérhet tőlünk arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelés alatt állnak-e részünkről vagy sem, és ha igen, jogában áll ezen személyes adatokhoz hozzáférni. A hozzáférési jog keretein belül másolatot kérhet tőlünk a kezelt személyes adatairól; ennek első másolatát ingyenesen biztosítjuk Önnek, a további másolatokért azonban már díjat számolunk fel.
Helyesbítés joga
Tévedni emberi dolog. Amennyiben megállapítja, hogy az Önnel kapcsolatosan kezelt személyes adatok pontatlanok, vagy hiányosak, jogában áll kérni, hogy azokat haladéktalanul helyesbítsük, esetleg kiegészítsük.
Törlés joga
Bizonyos esetekben jogában áll kérni, hogy személyes adatait töröljük. Az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük, ha teljesül az alábbi feltételek egyike:
? az Ön személyes adataira már nincs szükségünk az azok kezelése alapját biztosító cél érdekében;
? Ön visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, amennyiben olyan adatokról van szó, amelyek kezeléséhez az Ön hozzájárulása szükséges, és nincs más, törvényben rögzített okunk, ami miatt ezen adatokat a továbbiakban is kezelnünk kellene;
? él azon jogával, hogy kifogást emeljen az adatkezelés ellen (lásd az alábbiakban az „Adatkezelés ellen történő kifogás emelésének joga”) olyan személyes adatok esetén, amelyeket a jogos érdekünk alapján kezelünk, és mi megállapítjuk, hogy már nincs olyan jogos érdekünk, amely indokolná ezt az adatkezelést, vagy
? feltételezi, hogy a személyes adatok általunk végzett kezelése ezentúl nem a kötelező erejű általános rendelkezésekkel összhangban történik. Viszont kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy ha a fenti feltételek egyike sem jelenti értelemszerűen azt, hogy az összes, Önnel kapcsolatos személyes adat azonnal törlésre kerül. Ez a jog ugyanis nem érvényesül abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak kezelése továbbra is szükséges a törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében, vagy a saját törvényes jogosultságaink meghatározása, érvényesítése vagy védelme érdekében (l. a „Miért, és milyen jogosítványok alapján kezeljük a személyes adatait?” részben).
Adatkezelés korlátozásának joga
Bizonyos esetekben a törlés jogán kívül élhet a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás jogával. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje, hogy személyes adatai megjelölésre kerüljenek, és ezen adatok ne képezzék semmilyen további adatkezelés tárgyát – ilyen esetben ez viszont nem jelent véglegességet (mint a törlési jog esetén), hanem a korlátozás határozott időre szól. A személyes adatok kezelését kötelesek vagyunk korlátozni, ha:
? vitatja a személyes adatok pontosságát, mindaddig, amíg megállapításra nem kerül a helyes adatok köre;
? az Ön személyes adatait megfelelő jogalap nélkül kezeljük (például azon keret hatályain kívül, amit kötelesek vagyunk kezelni), Ön viszont az ilyen adatok törlése előtt előnyben részesíti, hogy azok csupán korlátozás alá essenek (például ha azzal számol, hogy a jövőben újra megadná nekünk ugyanazon adatokat);
? az Ön személyes adataira már nincs szükségünk a fent leírt adatkezelési célok teljesítése szempontjából, Ön viszont követeli a törvényes igényeinek meghatározása, érvényesítése, vagy védelme érdekében, vagy
? kifogást emel az adatkezelés ellen. A kifogás emelésére vonatkozó jogáról bővebben olvashat az „Adatkezelés ellen történő kifogás emelésének joga” fejezetben. A kifogás jogszerűségének kivizsgálásához szükséges idő alatt, kötelesek vagyunk az Ön személyes adatainak kezelését korlátozni.
Az adathordozhatósághoz való jog
Jogában áll, hogy megszerezze tőlünk az összes olyan személyes adatát, amelyet Ön adott át nekünk, és amelyek az Ön hozzájárulása alapján, vagy a szerződés teljesítése alapján kerülnek kezelésre. A személyes adatait egy strukturált, általánosan használt, és elektronikusan olvasható formátumban adjuk át. Ahhoz, hogy kérelme alapján az adatokat könnyen átvezethessük, kérelme csak olyan adatokra vonatkozhat, amelyeket automatizáltan kezelünk elektronikus adatbázisainkban.
Adatkezelés ellen történő kifogás emelésének joga
Jogában áll kifogást emelni a személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet jogos érdekünk alapján végzünk (l. a „Miért, és milyen jogosítványok alapján kezeljük a személyes adatait?” részt).
Amennyiben marketing tevékenységről van szó, a személyes adatainak kezelését minden további nélkül megszüntetjük; egyéb esetekben kérését abban az esetben áll módunkban teljesíteni, ha nincs más, megalapozott okunk az adatkezelés folytatására.
Panasz benyújtásának joga
A fenti módon történő jogérvényesítés semmilyen módon nem korlátozza azon jogát, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt nyújtson be. Ezt a jogát elsősorban olyan esetben érvényesítheti, ha úgy véli, hogy az Ön személyes adatait jogosulatlanul, vagy a kötelező erejű általános rendelkezésekkel ellentétes módon kezeljük. A személyes adatok általunk történő kezelése ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyújthat be panaszt, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-391-1400.

G. Hogyan lehet az egyes jogokat érvényesíteni?
Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen ügyben, legyen szó kérdésről, jog érvényesítéséről, panasz benyújtásáról, vagy bármi másról, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz. Az aktuális elérhetőségi információk megtalálhatók a honlapunkon: www.invia.hu.
Az Ön kérését haladéktalanul, de legfeljebb 30 naptári napon belül rendezzük. Kivételes esetekben, elsősorban akkor, ha azt a kérés összetettsége indokolja, jogunkban áll ezen határidőt további két hónappal meghosszabbítani. A határidő esetleges meghosszabbításról, és annak indoklásáról természetesen tájékoztatni fogjuk Önt.

H. Adatvédelmi tisztviselő
Az ügyfélszolgálaton kívül a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen ügyben rendelkezésre áll az adatvédelmi tisztviselőnk. Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi e-mail címen léphet kapcsolatba: dpo@invia.hu.

még töltünk